Editörden

Editörden

  • Gülin UÇMAK

Nucl Med Semin 2020;6(3):0-0

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Uygulama Kılavuzları

Nükleer Tıp bilim alanımız zaman içinde yeni gelişen teknolojiler, moleküler belirteçler, yeni radyofarmasötikler nedeniyle giderek büyümektedir. SPECT, SPECT/BT ve PET/BT, PET/MR sistemleri ile tanısal doğruluğu artırmak, doğru tedavi ve takip planı oluşturmanın yanı sıra, radyonüklit tedavilerimiz ile kişiye özel, hedefe yönelik, etkinliği yüksek ve olası zararı minimal düzeye indirmek, hasta sağkalımına fayda sağlamak ve yakınmaları azaltmak amaçlarımızdandır. Nükleer Tıp, tıbbi yaklaşımlar ile birlikte kullandığımız son teknoloji cihazlar ve radyofarmasötikleri de içerdiğinden, cihazlardan ve radyofarmasötiklerden en yüksek verimin alınabilmesi için standartlara uygun kalite kontrollerin ve üretimlerin yapılması gerekmektedir. Hastaya en etkin ve en az zarar verme ilkesi ile radyoaktivite dozlarının optimum uygulanması, uygulanma şekli ve zamanı da işlemden alacağımız verim için çok önemlidir. Tüm bu işlemlerin uygulayıcıları olan Nükleer Tıp kliniği çalışanlarının, hastaların ve çevrenin radyasyon güvenliği ise temel konularımızdandır.

Tanı ve radyonüklit tedavi uygulamalarımızın en yüksek seviyede başarıya ulaşması için rehberlere ve deneyimlere ihtiyaç vardır. Uluslararası kılavuzların yanı sıra, hekimlere rehber olacak, güncel, doğru ve Türkçe yazılmış kılavuzlar bu ihtiyacı karşılamaktadır. Türkiye Nükleer Tıp Derneği’nin çalışma gruplarının hazırladığı kılavuzlar bu ihtiyaca cevap vermeyi hedeflemektedir. Alanımıza son yıllarda, hep birlikte deneyimlemeye başladığımız çok sayıda uygulamanın girmesi ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği çalışma gruplarının daha önce hazırlamış olduğu mevcut kılavuzların güncellenmesi gerekliliği nedeniyle Derneği’mizin Nükleer Tıp Seminerleri dergisinin bir önceki sayısında ilk güncellemeler yapılmıştır. Rutin çalışmalarımız içinde alanımızın tüm alt başlıklarındaki güncel bilgileri ve kılavuzları takip etmek zaman zaman zor olabilmektedir. Kılavuzların hazırlanma sürecinde amacımız; uluslararası kılavuzlar esas alınarak, güncel literatürlerin ve metaanalizlerin taranması, tüm yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı son verilerin elde edilmesi, ülkemizin sağlık uygulamaları, düzenlemeleri ve koşulları da dikkate alınarak, kılavuzun deneyimli uzman grup üyelerinin yorumlarına açılması, önerilerin değerlendirilmesi ve son halinin verilerek Türkiye’ye uygun kılavuzların oluşturulması olmuştur.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği çalışma grup üyelerinin özverili çalışmaları sonucu yenilenen ve yeni eklenen kılavuzlardaki bilgiler güncel literatür verileri ve deneyimler ile zenginleştirilmiş ve daha pratik hale getirilmiştir. Nükleer Tıp Seminerlerinin bu sayısında, radyofarmasi, onkoloji ve teranostik çalışma gruplarının deneyimli üyelerinin yenilediği ve ilk kez hazırladığı kılavuzlar yer almaktadır.

Dünya’da maruz kalınan çok zorlu Covid-19 pandemi sürecinde, yaklaşık bir yıldır sorumluluğunu aldığım bu görevde her an koordinasyon içinde olduğumuz, en önemli eğitim dökümanları içinde yer alan kılavuzların hazırlanmasında gece gündüz çalışarak yoğun emek harcayan çalışma grubu başkanları ve üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunar, kılavuzların klinik pratiğimizde yol gösterici birer bilgi kaynağı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Gülin UÇMAK

TNTD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışma Grupları Koordinatörü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi