Diğer

2018 Konu Dizini

Nucl Med Semin 2018;4(3):0-0

8. evreleme sistemi/8th staging system1
Akciğer/Lung26
Akciğer kanseri/Lung cancer1,6,18,39,43
Aktif izlem/Active surveillance182
Amiloidoz/Amyloidosis133
Aritmi/Arrhythmia106
Ateroskleroz/Atherosclerosis115
Biyokimyasal nüks/Biochemical recurrence208,216
Bronkoskopi/Bronchoscopy18
Endobronşiyal ulatrason/Endobronchial ultrasound18
Endoskopik ultrason/Endoscopic ultrasonography18
F-18 florodeoksiglikoz/F-18 fluorodeoxyglucose58,126
FDG PET/BT/ FDG PET/CT43
FDG/FDG6,52
Ga-68 prostat spesifik membran antijen PET/BT/Ga-68 prostate-specific membrane antigen PET/CT231
Germ hücreli tümörler/Germ cell tumors58
Gleason skoru/Gleason score163
Hassas plak/Vulnerable plaque115
Hibernasyon/Hybernation96
Hibrit görüntüleme/Hybrid imaging80
Hormonoterapi/Hormonotherapy225
In-111 hegzametilpropilenaminoksim/In-111 hexamethylpropyleneamine oxime126
İmmünoterapi/Immunotherapy225
İnfektif endokardit/Infective endocarditis126
İşaretli lökosit sintigrafisi/Labeled leukocyte scintigraphy126
Kalp yetmezliği/Heart failure106
Kanser/Cancer26
Kardiyak manyetik rezonans/Cardiac magnetic resonance96
Kardiyak tutulum/Cardiac involvement133
Kardiyovasküler hastalıklar/Cardiovascular diseases157
Kastrasyon dirençli prostat kanseri/Castration resistant prostate cancer231,24
Kemik metastazı/Bone metastasis240
Kemoterapi/Chemotherapy225
Koroner arter hastalığı/Coronary artery disease80
Küçük hücreli akciğer kanseri/Small cell lung cancer6,32
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri/Non-small cell  lung cancer6,32
Lenfoma/Lymphoma58
Malign plevral mezotelyoma/Malignant pleural mesothelioma52
Miyokart canlılığı/Myocardial viability96
Moleküler görüntüleme/Molecular imaging96,115
Moleküler patoloji/Molecular pathology26
MRG/MRI174
Multimodal görüntüleme/Multimodal imaging157
Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme/Multiparametric magnetic resonance imaging163
Multiparametrik prostat MRG/Multiparametric prostate MRI208
Nöroendokrin tumor/Neuroendocrine tumors65
Nükleer kardiyoloji/Nuclear cardiology145
Perfüzyon SPECT/Cardiac SPECT80
PET/BT/PET/CT52,58,72,96,115,133,145,174,216
PET/BT görüntüleme/PET/CT imaging6
PET/MR/PET/MR133,145
PET/PET80,96,106,115,133
Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografisi/Positron emission tomography/computed tomography126
Pozitron emisyon tomografisi/Positron emission tomography157
Prostat biyopsisi/Prostate biopsy163
Prostat kanser evrelemesi/Prostate cancer staging174
Prostat kanseri/Prostate cancer163,182,208,216,225,245
Prostat spesifik antijen/Prostate specific antigen163
PSMA/PSMA216,216
Radikal prostatektomi/Radical prostatectomy182
Radyofarmasötik/Radiopharmaceutical145
Radyonüklit tedavi/Radionuclide treatment245
Radyoterapi/Radiotherapy182
Radyum-223/Radium-223240
Robotik cerrahi/Robotic surgery39
Sarkoidoz/Sarcoidosis133
Sersemleme/Stunning96
Sessiz miyokardiyal iskemi/Silent myocardial ischemia72
Sistemik tedavi yanıtı/Systemic treatment response231
SPECT/SPECT96,106,115,145
SPECT/BT/SPECT/CT96,115,145
Tanı/Diagnosis157
Tc-99m hegzametilpropilenaminoksim/Tc-99m hexamethylpropyleneamine oxime126
Tc99m MIBI SPECT/Tc-99m MIBI SPECT72
Tedavi yanıtının değerlendirilmesi/Treatment response assessment43
Tedavi/Treatment32
Teranostik/Theranostic65,245
Timus/Thymus58
TNM/TNM1
Toraks/Thorax65
Video yardımlı torasik cerrahi/Video-assisted thoracic surgery39