Diğer

2017 Konu Dizini - 2017 Subject Index

Nucl Med Semin 2017;3(3):0-0

Akut dozimetri/Acute dosimetry............................. 221

Akut radyasyon sendromu/Acute radiation syndrome........... 189

Baş boyun kanseri/Head and neck cancer................ 121

Bekçi lenf düğümü biyopsisi/Sentinel lymph node biopsy....... 103

Bekçi lenf düğümü görüntülemesi/Sentinel lymph node imaging....................................................... 103

Beyin neoplazileri/Brain neoplasms.......................... 52

Biyodozimetri göstergeleri/Biodosimetry indicators.. 221

Boyun diseksiyonu/Neck dissection......................... 121

Çocuk hastalıkları/Pediatric patients......................... 59

Dedektör/Detector............................................... 172

Dekontaminasyon/Decontamination................ 211,225

Dekorporasyon/Decorporation............................... 207

Deterministik etki/Deterministic effect............. 178,201

Doz hesaplaması/Dose assessment........................ 221

Eksternal kontaminasyon/External contamination.... 211

Elektron paramanyetik rezonans/Electron paramagnetic resonance  221

Endometrium kanseri/Endometrium carcinoma........ 140

Epilepsi/Epilepsy.................................................... 52

Evrelendirme/Staging........................................... 151

Fluorodeoksiglukoz F-18/Fluorodeoxyglucose F-18...... 52

Frozen/Frozen....................................................... 89

Gama prob/Gamma probe.......................... 78,121,129

Gastrointestinal kanserler/Gastrointestinal cancers. 129

İmmünhistokimya/Immunohistochemistry................ 89

İmprint/İmprint..................................................... 89

İnternal kontaminasyon/Internal contamination....... 207

İzole hücre metastazı/Solated cell metastasis........... 89

Karsinogenez/Carcinogenesis................................ 216

Klinik bulgular/Clinical findings............................... 189

Kontaminasyon/Contamination.............................. 225

Lenfosintigrafi/Lymphoscintigraphy.................. 113,121

Lineer enerji transferi/Linear energy transfer........... 178

Lokal radyasyon yaralanması/Local radiation injury... 201

Malign melanom cerrahisi/Malign melanoma surgery ......... 113

Malign melanom/Malignant melanoma................... 113

Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging          12,52

Mavi boya/Blue-dye.............................................. 129

Meme kanseri/Breast cancer................................. 103

Mikrometastaz/Micrometastasis............................. 89

Moleküler görüntüleme/Molecular imaging................. 1

Muti-parametrik görüntüleme/Mutiparametric imaging .......... 1

Nanokolloid/Nanocolloid......................................... 78

Nükleer acil/Nuclear emergency............................. 196

Nükleer kazalar/Nuclear accidents......................... 184

Nörodejeneratif hastalıklar/Neurodegenerative diseases........ 52

Onkoloji/Oncology.............................................. 22,66

Operasyon sırasında inceleme/İntraoperative examination  89

Operasyon sonrası inceleme/Postoperative examination........ 89

Papiller tiroid kanseri/Papillary thyroid cancer.......... 151

Patolojik N evrelemesi/Pathological N stage.............. 89

Pediatrik maligniteler/Pediatric malignancies............ 59

PET görüntüleme/PET imaging................................... 1

PET/BT/PET/CT............................................. 22,59,66

PET/MR görüntüleme/PET/MR imaging................... 1,5

PET/MR teknoloji/PET/MR technology........................ 5

PET/MR/PET/MR............................................ 5,22,66

PET/MRG/PET/MRI................................................ 59

Pozitron emisyon tomografi/Positron emission tomography 12,52

Prenatal ışınlama/Prenatal irradiation..................... 216

Radyasyon/Radiation...................................... 166,172

Radyasyon acil alanı/Radiation emergency area....... 225

Radyasyon dozimetri/Radiation dosimetry............... 159

Radyasyon güvenliği/Radiation safety............... 159,184

Radyasyon kaynakları/Sources of radiation.............. 166

Radyasyon kazaları/Radiation accidents.................. 184

Radyasyon kazası/Radiation accident............... 201,221

Radyasyon maruziyeti/Radiation exposure.............. 166

Radyasyon ölçümü/Radiation measurement............ 172

Radyobiyoloji/Radiobiology.................................... 178

Radyasyonun geç etkileri/Late effects of radiation.... 216

Radyojik acil/Radiological emergency...................... 196

Radyolojik kazalar/Radiologic accidents................... 184

Radyolojik triyaj/Radiological triage........................ 221

Sentinel lenf bezi biyopsisi/Sentinel lymph node biopsy.......... 78

Sentinel lenf düğümü biyopsisi/Sentinel lymph node biopsy   89

Sentinel lenf nodu biyopsisi/Sentinel lymph node biopsy 113,121,129,140,151,159

Serviks kanseri/Cervix carcinoma............................ 140

Sitogenetik dozimetri/Cytogenetic dosimetry........... 221

Sitokastik etki/Cytostatic effect.............................. 178

Sitokastik etki/Cytostatic effect.............................. 201

Solid tümörler/Solid tumours.................................. 216

SPECT/BT/SPECT/CT............................................... 78

Şelasyon/Chelation............................................... 207

Tanısal görüntüleme/Diagnostic imaging.................. 12

Tedavi/Treatment................................................ 189

Triyaj/Triage........................................................ 196

Vulva kanseri/Vulva carcinoma  140